Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941)  Labo NDT – Wólka Podleśna informuje, iż wykonuje działalność związaną z:

  • stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  • stosowaniem, magazynowanie i transportowanie źródeł izotopowych

Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska jest realizowane:

  • Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
  • Prowadzenie regularnie pomiarów środowiskowych,
  • Prowadzenie kwartalnej dozymetrii środowiskowej,
  • Regularne sprawdzanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące,
  • Regularnie sprawdzenie i nadzorowanie pojemników defektoskopowych
  • Prowadzanie pracy zgodnie z posiadanym zezwoleniem i dokumentacją zakładowa,

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych zdarzeń i sytuacji awaryjnych. Odczyt dawek skutecznych i efektywnych dla personelu badań NDT nie przekroczyły progu detekcji 0,1mSv/kwartał. Wszystkie badania radiograficzne prowadzone są w taki sposób aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 1 mSv

WNIOSKI :

Działalność firmy LABO-NDT – Wólka Podleśna związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w roku 2022 stwierdza się że• nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,• nie wystąpiły uwolnienia substancji

Kontakt